Jak zastrzec nazwę firmy


Wymyśliłeś chwytliwą nazwę dla swojej firmy i chcesz ją chronić? Nie ma do tego lepszego sposobu od zastrzeżenia jej jako znak towarowy! W jaki sposób to zrobić? Jakie masz możliwości? Co daje zastrzeżenie nazwy dla firmy? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.Czym jest zastrzeżenie nazwy firmy?

Nazwa firmy może być chroniona przez jej zastrzeżenie jako znak towarowy. Znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli to oznaczenie nadaje się do odróżniania w obrocie gospodarczym produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innych firm. Najczęściej zastrzeganymi znakami towarowymi są nazwa firmy i jej logo. Zastrzeżenie nazwy firmy polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu jej jako znak towarowy we właściwym urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce ochroną znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy RP. Po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej Urząd wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy, które staje się skutecznym instrumentem ochrony nazwy dla Twojej firmy. Więcej o korzyściach płynących z zastrzeżenia nazwy firmy przeczytasz w dalszej części artykułu. 

 

Jakie masz możliwości zastrzeżenia nazwy firmy?

Ochrona znaku towarowego jest terytorialna. To znaczy, że jeżeli zarejestrowałeś nazwę dla firmy w Urzędzie Patentowym RP, to ta nazwa będzie chroniona tylko na terytorium Polski. Dlatego jeżeli planujesz rozwinąć swoją firmę i działać na zagranicznych rynkach warto, żebyś nazwę swojej firmy chronił również w tych państwach, w których masz zamiar działać. Zarejestrować nazwę dla firmy  możesz w urzędach patentowych państw, w których chcesz prowadzić swój biznes, ale możesz również skorzystać z form ułatwiających taki zabieg, czyli skorzystać z rejestracji unijnego znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego.

  
Jak zastrzec nazwę firmy w Polsce?

Otrzymanie ochrony nazwy dla firmy następuje po dokonaniu zgłoszenia, następnie badaniu zgłoszenia przez Urząd Patentowy i wniesieniu opłaty za ochronę.Aby dokonać rejestracji nazwy firmy trzeba wypełnić formularz podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP lub można otrzymać go w Informacji Ogólnej w siedzibie Urzędu w Warszawie. W formularzu podaje się podstawowe informacje o firmie oraz znaku towarowym. Po wypełnieniu, podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trzeba dostarczyć do Urzędu. Można to zrobić osobiście, ale również za pośrednictwem poczty, telefaksu lub wypełniając wniosek online. Po otrzymaniu wniosku Urząd Patentowy przystępuje do badania znaku towarowego oraz ogłasza zgłoszenie znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Ogłoszenie w Biuletynie jest ważne z tego względu, że dzięki niemu inne firmy i osoby mogą zapoznać się z naszym znakiem towarowym i mogą zgłosić do urzędu swój sprzeciw rejestracji znaku towarowego, jeżeli jest to znak podobny lub identyczny do już istniejącego. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw oraz Urząd Patentowy nie znajdzie przeszkód uniemożliwiających rejestrację znaku towarowego, wtedy wydaje on świadectwo ochronne na znak towarowy, wpisuje ten znak do rejestru znaków towarowych oraz ogłasza ten fakt w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Ostatnim krokiem jest uiszczenie opłaty i już można cieszyć się z ochrony nazwy firmy. Znak towarowy będzie chroniony przez 10 lat, z możliwością przedłużenia o dowolną liczbę 10 letnich okresów.  

 

Jak zastrzec nazwę firmy w Unii Europejskiej?

 
Procedura rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej może dać Ci ochronę nazwy firmy we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii. Ochroną unijnych znaków towarowych zajmuje się   Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w  Alicante (Hiszpania). Wniosek o rejestrację można złożyć za pośrednictwem internetu, poczty, przez przedstawiciela lub osobiście w biurze EUIPO. Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań. Formalnych i merytorycznych. Między innymi sprawdza się czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany i czy nie figuruje już w unijnej bazie znaków towarowych. Po tym badaniu Urząd wysyła listy informujące do właścicieli identycznych lub podobnych do Twojego znaków towarowych. Właśnie ci właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo sprzeciwu zarejestrowania znaku towarowego. Mogą zgłosić swój sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia. Jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub okaże się nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. Unijny znak towarowy daje Ci ochronę nazwy Twojej firmy na terytorium aż 28 państw, więc naprawdę warto uzyskać taką ochronę, jeżeli planujesz działać na europejskim rynku.Unijna ochrona nazwy firmy, podobnie jak polska, trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne.

zastrzeżenie nazwy firmyŹródło: https://pl.fotolia.com/

Jak zastrzec nazwę firmy korzystając z międzynarodowej rejestracji?

Zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego pozwala na zabezpieczenie prawa do znaku towarowego na terenie wybranych krajów z listy, która obejmuje ponad 100 państw z obszaru całego świata. Nad całym procesem rejestracji czuwa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).Żeby uzyskać rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, trzeba najpierw zgłosić lub uzyskać rejestrację tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to Urząd Patentowy RP. Następnie należy wypełnić wniosek i złożyć go w urzędzie patentowym kraju pochodzenia.Krajowy urząd patentowy przekazuje wniosek do WIPO. WIPO sprawdza, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi zawarte w podaniu - prawidłowo sklasyfikowane. Jeśli tak jest, rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym i publikuje go w Biuletynie Międzynarodowym. Następnie Biuro Międzynarodowe powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy wskazanych państw. W państwach tych wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego rozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. WIPO rejestruje decyzje poszczególnych państw zgłoszonych we wniosku i informuje o tym osobę lub firmę zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji. Ochrona w procedurze międzynarodowej, podobnie jak przy rejestracji krajowej i unijnej, udzielana jest na 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużania. 

 

Jakie są rodzaje znaków towarowych- co można zastrzec?

Znając już informacje dotyczące procesu rejestracji znaków towarowych oraz miejsc, w których można tego dokonać, warto poświęcić chwilę rozważaniom na temat, jakie typy znaków towarowych wyróżniamy. Przede wszystkim znaki towarowe możemy podzielić na dwie grupy: klasyczne znaki towarowe oraz znaki niekonwencjonalne. 

Do znaków klasycznych zaliczamy:

  • znaki słowne – są bez wątpienia najpopularniejszą formą znaków towarowych, ponieważ dają najszerszą ochronę. Właśnie w ten sposób przedsiębiorcy najczęściej chcą rejestrować nazwy firm,
  • znaki graficzne – w tym przypadku, jak sama nazwa wskazuje, rejestracji podlegają same obiekty graficzne, np. firmowe loga, czy wzory graficzne. Minusem jest fakt, że znaki tego typu nie obejmują ochroną elementów słownych występujących w grafice. Traktowane są jako część warstwy graficznej.znaki słowno- graficzne – stanowią połączenie dwóch powyższych typów znaków towarowych, mogą zawierać zarówno zapis słowny, jak i grafikę. Taki rodzaj znaku zapewnia zarówno ochronę wizualną grafiki, jak i fonetyczną słowa,
  • znaki przestrzenne – w tym przypadku ochronie podlega konkretny kształt. Może to dotyczyć zarówno opakowań, jak i samych produktów. Przykładem słynnego opakowania, które zostało przestrzennym znakiem towarowym jest żłobiona butelka coca-coli , natomiast produktem o zastrzeżonym kształcie jest, np. charakterystyczna budowa batoników Twix.Do znaków niekonwencjonalnych zaliczamy:

  • kolory – rejestracja kolorów budzi wiele kontrowersji, ponieważ jak już zostało wspomnieniem znakiem towarowym, może zostać każde oznaczenie, które ma zdolności odróżniające, a jak można uznać jeden z powszechnie używanych kolorów za wyjątkowy i odróżniający? Otóż, rejestracja koloru w urzędzie patentowym, może się powieść tylko jeżeli dana firma wypracowała już sobie markę, która jest z tym kolorem jednoznacznie kojarzona. Przykładem firm, którym udało się tego dokonać są Milka- kolor fioletowy, oraz Orange- kolor ponarańczowy,
  • multimedialny znak towarowy – inaczej mówiąc, chodzi o ruchome znaki towarowe. Najczęściej podawanym przykładem takiego znaku jest uścisk dłoni firmy Nokia, który wyświetlany był, np. podczas włączania telefonów komórkowych tej marki, 
  • znaki dźwiękowe – znaki towarowe w postaci melodii, mogą być rejestrowane, ponieważ posiadają zdolność odróżniającą oraz zapis nutowy, który jest podstawa do rejestracji znaku towarowego,
  • znaki zapachowe – prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny typ znaków towarowych. Problem z jego rejestracją wynika przede wszystkim z trudności związanych z zapisem graficznym. Jak bowiem zapisać zapach? Wiele razy próbowano zarejestrować zapachowy znak towarowy, a udało się to pierwszy raz firmie Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing z Holandii, która zarejestrowała „The smell of fresh cut grass”. Znak dotyczy piłek do tenisa.


Po co rejestrować nazwę firmy jako znak towarowy?
Nazwa firmy ma ogromne znaczenie. Każdy przyszłościowo myślący przedsiębiorca powinien zastanowić się, jak ją odpowiednio chronić. Poprzez zastrzeżenie nazwy firmy uzyskujesz wyłączne prawo do jej używania, a tym samym pozbawiasz pozostałe podmioty prawa do używania danego oznaczenia. W razie naruszenia tego zakazu możesz skutecznie domagać się zaniechania naruszeń, a także wypłacenia odszkodowania. Ponadto, zarejestrowany znak towarowy staje się składnikiem majątku danej firmy, którym można rozporządzać, np. wynajmując go lub sprzedając. 

Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy