Czy warto sprawdzać nazwę i logo firmy?

Nazwa i logo firmy są pewnego rodzaju wizytówką każdego przedsiębiorstwa. Często jest to pierwsza rzecz, z którą odbiorcy i konsumenci mają do czynienia, szukając danego produktu lub usługi. Jako takie, powinny w sposób jednoznaczny wywoływać u odbiorcy skojarzenie z danym przedsiębiorstwem, bez wzbudzania nieprawidłowych skojarzeń z innymi przedsiębiorstwami. W tym celu przedsiębiorcy powinni dołożyć starań w celu umożliwienia klientom rozpoznania ich marki bez ryzyka konfuzji (pomylenia) z towarami innych przedsiębiorstw.

 

Sprawdzenie nazwy i loga firmy przed rozpoczęciem działalności

Decydując się na rozpoczęcie działalności, trzeba pamiętać, że używane przez nas oznaczenie nie może naruszać praw osób trzecich. Fakt, że samodzielnie wymyśliło się nazwę lub stworzyło logo, nie oznacza, że automatycznie możliwym jest używanie ich dla oznaczania towarów i usług w obrocie. Przed rozpoczęciem działań marketingowych oraz wprowadzeniem oznaczeń na rynek bardzo ważne jest sprawdzenie, czy dany znak towarowy nie funkcjonuje już na rynku bądź nie korzysta z praw ochronnych z rejestracji. Pomijając ten etap, należy liczyć się z dużym ryzykiem. Osoba trzecia, której prawo zostało naruszone, może domagać się od naruszyciela zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści bez względu na to, że naruszyciel nieświadomie posługiwał się cudzym oznaczeniem, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej.W celu upewnienia się, czy dane oznaczenie nie zostało uprzednio zarejestrowane (zarówno identyczne, jak i podobne), warto także sprawdzić bazy urzędów patentowych. Sam fakt znalezienia w rejestrze podobnego oznaczenia nie wyklucza jednak możliwości posługiwania się nim, ze względu na to, że w przypadku nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego przez okres 5 lat, możliwe jest wnioskowanie o wygaszenie praw ochronnych dla tego znaku przez osoby mające w tym interes prawny.

Mając pewność, że rozpoczynając posługiwanie się danym logiem lub nazwą firmy nie są naruszane prawa osób trzecich, należy rozważyć rejestrację takiego znaku.

Obecnie w procesie rejestracji znaku towarowego Urząd Patentowy nie bada, czy zgłoszony znak towarowy nie jest zbyt podobny do zarejestrowanych już oznaczeń, jednak w procedurze rejestracji osoby trzecie, które uważają, że zgłoszenie narusza ich interes, mogą wnieść tzw. sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego. Właśnie z tego powodu tak ważne jest zbadanie zdolności rejestrowej znaku jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację w urzędzie patentowym.

zastrzeżenie znaku towarowegoŹródło: https://pl.fotolia.com/

Monitoring rynku po uzyskaniu prawa ochronnego z rejestracji


Pomyślna rejestracja znaku towarowego nie oznacza jednak, że zarejestrowane logo lub nazwa staje się „nietykalna”. Ze względu na wspomnianą wyżej zasadę sprawdzania przez urząd patentowy jedynie wymogów formalnych zgłoszenia, inne przedsiębiorstwa w dalszym ciągu mogą zgłosić podobne lub identyczne znaki do rejestracji. Aby nie dopuścić do zarejestrowania oznaczenia, które narusza wcześniejsze prawo, należy monitorować zgłoszenia wpływające do urzędu patentowego. Każde zgłoszenie, które spełnia wymogi formalne, zostaje publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Zainteresowana osoba ma 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu, w przeciwnym razie znak zostaje zarejestrowany.

Do naruszenia zarejestrowanego znaku towarowego dochodzi jednak nie tylko w sytuacji próby zastrzeżenia podobnego znaku, ale przede wszystkim w praktyce rynkowej. Niewielkie przedsiębiorstwa, często nie wiedząc nawet o swoim istnieniu, posługują się podobnymi nazwami lub grafikami, a ze względu na to, że działają w tej samej branży, posługują się podobnymi oznaczeniami (np. zielony listek z dopiskiem „fresh” służący do oznaczania żywności ekologicznej). Do naruszenia może dojść więc w sposób zupełnie przypadkowy. Częstą sytuacją jest także próba skorzystania z dobrej sławy przedsiębiorstwa, które budzi zaufanie wśród odbiorców. Celowe nazwanie firmy w podobny sposób lub stworzenie loga niezwykle przypominającego logo bardziej znanej marki może przynieść duże straty dla przedsiębiorstwa, dlatego tak ważne jest monitorowanie rynku pod względem występowania oznaczeń mogących spowodować u klientów błędne przekonanie o pochodzeniu (a co za tym idzie jakości) produktu.

Ze względu na istnienie ogromnej liczby przedsiębiorstw działających na rynku, oraz jeszcze większej liczbie funkcjonujących oznaczeń, bardzo ważne jest umożliwienie odbiorcom rozróżnienia poszczególnych towarów, usług oraz przedsiębiorstw, z których one pochodzą. Aby było to możliwe, ważne jest, by oznaczenia, takie jak nazwy oraz loga różniły się od siebie w stopniu wystarczającym, by nie istniało ryzyko konfuzji wśród odbiorców towaru lub usługi.

Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy