Jakich znaków towarowych nie można zastrzec

Nie każdy znak towarowy można zarejestrować. Dowiedz się czym są podstawowe, bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaków towarowych i skorzystaj z tej wiedzy jeszcze przed zgłoszeniem znaku do ochrony!


Gdy wiesz czym są znaki towarowe to pewnie chciałbyś skorzystać z ochrony, którą mogą dać Twojej firmie. Jeżeli masz już stworzony swój znak to przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego sprawdź, czy Urząd Patentowy nie odmówi mu ochrony! Jakich znaków towarowych nie można zastrzec? Przeszkody w rejestracji znaku towarowego można ogólnie podzielić na trzy grupy: podstawowe, bezwzględne oraz względne.

Podstawowe przeszkody rejestracji

Są to przeszkody, które dotyczą samego oznaczenia i są nimi:

 • brak możliwości graficznego przedstawienia znaku - każdy znak towarowy musi posiadać odpowiednią formę graficzną. W praktyce można powiedzieć, że znak słowny przedstawia się w formie wyrazów, znak graficzny w formie reprodukcji graficznej, a znak dźwiękowy w formie zapisu nutowego.
 • brak dostatecznych znamion odróżniających – podstawową funkcją każdego znaku towarowego jest funkcja odróżniająca produkty jednego przedsiębiorstwa od produktów innych przedsiębiorstw. W związku z tym znak towarowy powinien być unikalny i umożliwiać konsumentom „na pierwszy rzut oka” rozpoznanie do jakich producentów należą dane produkty i usługi . Urząd bada czy zachodzi ryzyko, że odbiorca danego produktu lub usługi zostanie wprowadzony w błąd przez to, że uzna dwa inne znaki towarowe za identyczne lub bardzo podobne, i właśnie w takim przypadku może odmówić rejestracji znaku towarowego.

 

zastrzeżenie nazwy firmyŹródło: https://pl.fotolia.com/

Bezwzględne przeszkody rejestracji  

Są to przesłanki, które Urząd Patentowy jest zobowiązany badać przed rejestracją każdego znaku towarowego, czyli z urzędu. Przesłanki te będą spełniać znaki towarowe, które:

 • naruszają prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich - np. prawo do nazwiska, wizerunku, prawa autorskie;składają się wyłącznie z elementów niepodlegających ochronie;
 • są wtórnie rodzajowymi - przykładem może być piekarnia, która chciałaby zarejestrować produkowane przez siebie bułki pod marką :”Bułki”
 • powstały dla uzyskania efektu technicznego lub zwiększenia wartości towaru;
 • zawierają symbole narodowe – symbole narodowe, co do zasady, nie mogą być komercyjnie wykorzystywane. Jest to przeszkoda, do której zaliczają się: użycie w znaku towarowym skrótu Rzeczypospolitej Polskiej, godła, barwy, hymnu, herbów województw, miast oraz miejscowości, oznaczeń związanych z obronnością, oznaczeń, które są orderami lub oznaczeniami wojskowymi. Jeżeli zgłaszany znak towarowy posiada którykolwiek z powyższych elementów Urząd, co do zasady, odmówi rejestracji znaku towarowego, chyba że firma zdobędzie zezwolenie na użycie tych symboli od właściwego organu państwa
 • wprowadzają w błąd w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru;
 • zgłoszone są w złej wierze - ochrony znaku towarowego nie uzyska się w złej wierze, czyli wtedy, kiedy znak został zgłoszony, mimo iż dana osoba wiedziała, że nie ma do tego prawa;
 • nie nadają się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone – np. pojedyncza litera lub cyfra, płaska figura geometryczna.
 • weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych – np. kajzerka, termos, bagietka.
 • znaki towarowe  niezgodne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. O ile sprzeczność z prawem jest zrozumiała, problem mogą stanowić ogólne stwierdzenia: porządek publiczny i dobre obyczaje. Dobre obyczaje to pojęcie odwołujące się do wartości powszechnie akceptowanych w społeczeństwie. Niedopuszczalna będzie rejestracja znaków towarowych naruszających normy moralne lub etyczne. Przykładem naruszenia dobrych obyczajów może być graficznie przedstawiony znak dotyczący towarów mających charakter wulgarny, dyskryminujący lub obraźliwy. Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym to znaki, które promują faszyzm i inne totalitarne ustroje państwa lub nawołujących do nienawiści.

Względne przeszkody rejestracji

Nie są one badane przez urzędy patentowe z urzędu. Dopiero wniosek osoby trzeciej powoduje badanie zaistnienia względnej przeszkody udzielenia ochrony znaku towarowego. Urząd, który bada możliwość wystąpienia przeszkody dla rejestracji znaku towarowego, nie dokonuje analiz rejestru znaków towarów, po to, aby sprawdzić, czy podobne lub identyczne oznaczenie nie było zarejestrowane lub zgłoszone wcześniej. To właśnie sprzeciw osoby trzeciej jest najczęstszym powodem, dla którego Urząd Patentowy może odmówić ochrony znaku towarowego.


Wiesz już jakich znaków towarowych nie można zastrzec. Jeżeli Twój znak kwalifikuje się do tych przesłanek zastanów się, czy powinieneś złożyć wniosek o jego rejestrację do Urzędu Patentowego i wystawiać się na ryzyko odmowy rejestracji, co pociągnie za sobą stratę czasu, energii i pieniędzy. Czasami wystarczy niewielka zmiana w znaku towarowym, żeby spełniał on wszystkie wymagania rejestracyjne, jednak nawet mała zmiana może wywierać negatywny wpływ na promocję danej marki. Po to, żeby znak towarowy, np. logo, spełniał jednocześnie wszystkie kryteria Urzędu Patentowego oraz był strzałem w dziesiątkę z punktu widzenia marketingowego, warto w tym zakresie skorzystać z pomocy firm zajmujących się kompleksowymi usługami w tym zakresie.


Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy