Sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego

Jeżeli uważasz, że dany znak towarowy nie powinien być zastrzeżony zgłoś swój sprzeciw! Monitoruj swój znak towarowy i zareaguj w porę, gdy ktoś zechce naruszyć Twoje prawa i zarejestrować identyczny lub podobny znak do Twojego. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej o sprzeciwie w procedurze rejestracji znaku towarowego.

rejestracja znaku towarowegoŹródło: https://pl.fotolia.com/

Co to jest sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego? 

Sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego możesz zgłosić, jeżeli stwierdzisz, że występują jakieś nieprawidłowości lub znak towarowy zgłaszany do rejestracji jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego już wcześniej znaku towarowego.

Osoba, która chce zarejestrować znak towarowy najpierw składa wniosek do Urzędu Patentowego. Po złożeniu wniosku następuje okres badania znaku towarowego. Urząd Patentowy po przebadaniu tego zgłoszenia, ujawnia informacje o zgłoszeniu znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Dzięki temu inne osoby lub firmy mogą, w ciągu 3 miesięcy, zapoznać się ze zgłaszanymi znakami towarowymi i zgłosić swój sprzeciw do rejestracji tego znaku.

Na zgłoszenie sprzeciwu masz okres 3 miesięcy od dnia publikacji w BUPie. Ważną informacją jest, że nie musisz udowadniać, że masz jakikolwiek interes w zgłoszeniu swojego sprzeciwu, np. że znak, co do którego zgłaszasz sprzeciw koliduje z Twoim znakiem towarowym. Zarówno w procedurze polskiej, jak i w przypadku unijnych znaków towarowych, Urzędy badają, czy rejestrowany znak towarowy nie jest podobny lub identyczny z już istniejącmi. Istnieje jednak istotna różnica – w Polsce Urząd Patentowy informację o tym wysyła do osoby, która zgłasza nowy znak. Informacja taka nie jest udostępniana przez Urząd przedsiębiorcom, których prawa mogą zostać naruszone przez taką rejestrację, co oznacza, że muszą sami dbać o swoje interesy i monitorować, czy rejestrowane znaki towarowe nie naruszają ich praw. Dlatego na gruncie tych przepisów tak ważną czynnością jest monitorowanie swojego znaku towarowego. W urzędzie Unii Europejskiej jest odwrotnie – informacja o ewentualnej kolizji przesyłana jest do przedsiębiorców, którzy mają już zarejestrowane znaki towarowe, dzięki czemu mają ułatwione zadanie, i muszą jedynie na bieżąco sprawdzać, czy taka informacja nie została do nich przesłana. 

Jak wygląda procedura sprzeciwu w rejestracji znaku towarowego?

Samo złożenie sprzeciwu nie oznacza automatycznie, że zablokujesz rejestrację znaku towarowego. Jest to dopiero początek procedury sprzeciwowej.

Pierwszym krokiem jest uiszczenie opłaty urzędowej za zgłoszenie sprzeciwu. Kolejną ważną kwestią jest wskazanie podstaw prawnych sprzeciwu. Możesz wskazać że zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do już istniejącego lub narusza Twoje prawa autorskie. Trzeba pamiętać o  uzasadnieniu tych twierdzeń. Jeżeli masz problemy z ogarnięciem całego procesu, to w postępowaniu sprzeciwiowym może reprezentować Cię rzecznik patentowy.

Jeżeli wniesiesz swój sprzeciw, to Urząd poinformuje o tym osobę, która zgłasza swój znak towarowy. Jednocześnie Urząd Patentowy zachęca strony do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, które może dokonać się w ciągu dwóch miesięcy. Jeżeli nie dojdziecie w tym czasie do porozumienia to Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu i wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części.  Jeżeli Twój wniosek okaże się zasadny, to zgłoszony znak Twojego konkurenta nie zostanie zarejestrowany. Jeżeli Urząd uzna, że jest zasadny w części, to ten znak towarowy zostanie zarejestrowany, ale dla niektórych towarów i usług. Jeżeli wniosek okaże się niezasadny, oznacza to, że Urząd uzna że nie miałeś racji i znak Twojego konkurenta zostanie zarejestrowany. Strona przegrywająca zmuszona jest najczęściej do zapłaty kosztów procesowych.Od decyzji Urzędu, wydanej w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak widzisz, sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego pozwala na niedopuszczenie do sytuacji, w której jakaś inna firma będzie posługiwała się podobnym lub identycznym z Twoim znakiem towarowym. Jeżeli będziesz monitorował pojawiające się znaki towarowe to w porę będziesz mógł zapobiec takiej rejestracji, która naruszałaby Twoje prawa. 

Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy