Procedura rejestracji znaku towarowego

Aby cieszyć się pełnią ochrony znaku towarowego, koniecznością jest zarejestrowanie znaku w jednym z urzędów patentowych. W zależności od zasięgu działalności firmy można wnioskować o udzielenie ochrony w różnych organach państwowych zajmujących się ochroną właśności intelektualnej.

zastrzeżenie nazwy firmy

źródło: https://pl.fotolia.com/

Procedura rejestracji znaku towarowego w polskim Urzędzie Patentowym

1. Zgłoszenie

Proces rejestracji znaku rozpoczyna się od wypełnienia podania. Należy zawrzeć w nim dane osoby zgłaszającej, przedstawić znak towarowy oraz wskazać klasy towarów i usług, dla których wnosi się o rejestrację znaku. Jeśli jest to potrzebne, do podania można dołączyć dowód pierwszeństwa, lub gdy znak towarowy składa się z oznaczeń państwowych, oznaczeń sił zbrojnych lub organizacji międzynarodowych, należy dołączyć zgodę takiego podmiotu na posługiwanie się danym oznaczeniem. Przed przystąpieniem do rejestracji znaku towarowego zawsze warto sprawdzić, czy oznaczenie nie zostało już zarejestrowane. Można to zrobić samemu, korzystając z baz udostępnionych na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, lub też skorzystać z usług specjalisty.Przy wskazaniu rodzajów towarów i usług, dla których chcemy zarejestrować znak, należy posłużyć się Klasyfikacją Nicejską, dzielącą towary i usługi na 45 klas (towary podzielone są na 34, natomiast usługi na 11 klas). Z klasyfikacją tą zapoznać się można na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Warto pamiętać o tym, że nie jest możliwe zwiększenie ilości klas, dla których został zarejestrowany znak towarowy. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorstwo po rejestracji oznaczenia dla trzech klas ma zamiar rozszerzyć działalność (a co za tym idzie, chciałoby oznaczać znakiem towary spoza zarejestrowanych 3 klas), musiałoby od nowa przejść proces rejestracji znaku. Warto pamiętać, że w każdej chwili można zrzec się prawa ochronnego dla wybranych klas, natomiast aby uzyskać ochronę na znak towarowy w innych klasach, należy od nowa przejść proces rejestracji znaku towarowego.

2. Badanie wstępne

Po otrzymaniu wypełnionego podania, Urząd Patentowy rozpoczyna jego sprawdzenie. Pierwszym etapem jest zbadanie, czy wniosek został wypełniony poprawnie i kompletnie (konieczność dołączenia np. odbitki grafiki, a gdy zarejestrowany ma zostać znak dźwiękowy, 2 egzemplarze nagrań danego dźwięku), oraz czy została wniesiona opłata rejestracyjna. Jeśli Urząd nie dopatrzy się uchybień formalno-prawnych w podaniu o rejestrację znaku towarowego, przechodzi do merytorycznego badania zdolności rejestrowej znaku. Jednocześnie do wiadomości publicznej zostaje podana informacja o zgłoszonym znaku, tak aby zainteresowane podmioty mogły wyrazić swoją opinię, lub gdy zgłoszony znak narusza ich prawa, także zgłosić sprzeciw. Ujawnienie zgłoszenia następuje najpóźniej w dwa miesiące po jego dokonaniu.

3. Badanie merytoryczne zgłoszenia - przesłanki bezwzględne

Urząd Patentowy ma obowiązek sprawdzić, czy nie istnieją tzw. bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego. Artykuł 129 ustawy o prawie własności przemysłowej wymienia kilkanaście sytuacji, kiedy znak nie może zostać zarejestrowany. Między innymi nie udziela się ochrony na oznaczenia, które ze swojej istoty nie mogą być znakiem towarowym, nie nadają się do odróżnienia towarów na rynku, czy też są sprzeczne z dobrymi obyczajami. W wyniku merytorycznego badania zgłoszenia, urząd może wydać decyzję o odmowie rejestracji znaku, lub jeśli nie stwierdzi bezwzględnych przeszkód, zgłoszenie zostaje opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

4. Sprzeciw na podstawie przesłanek względnych

Nawet jeśli urząd nie stwierdzi istnienia przesłanek bezwzględnych, nie oznacza to, że oznaczenie zostanie zarejestrowane. Osoby trzecie, które uznają, że zgłoszony znak może naruszyć ich prawa, mogą wnieść w ciągu trzech miesięcy sprzeciw. Termin ten jest nieprzywracalny, co oznacza, że po jego upływie wygasa całkowicie możliwość sprzeciwu, a więc oznaczenie zostanie zarejestrowane. Sprzeciw powinien zawierać podstawę prawną i faktyczną, a także uzasadnienie. Urząd informuje następnie strony o możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie do 2 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 6). Jeśli jednak do takiej ugody nie dojdzie, urząd rozpatruje sprzeciw, w wyniku czego oddala go, lub uznaje za zasadny w części, lub w całości. Po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie sprzeciwu urząd odpowiednio wydaje decyzję o rejestracji znaku towarowego (jeśli sprzeciw został oddalony) lub o odmowie rejestracji znaku (gdy sprzeciw został uznany za zasadny).

System międzynarodowej rejestracji znaków towarowych


Jeśli działalność przedsiębiorstwa wykracza poza granice kraju, warto jest rozważyć rejestrację w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. W celu uzyskania międzynarodowej ochrony prawnej należy najpierw z sukcesem zarejestrować oznaczenie w jednym z państw członkowskich Związku Madryckiego, liczącego obecnie 92 państwa. Jeśli znak został uprzednio zarejestrowany w Polsce, zgłoszenie międzynarodowe wnosi się za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP do Biura Międzynarodowego WIPO. Zadaniem WIPO jest sprawdzenie wniosku pod względem formalnym. Jeśli wniosek jest wypełniony prawidłowo, znak jest rejestrowany w Rejestrze Międzynarodowym oraz publikowany w Biuletynie Międzynarodowym. Następnie właściwe urzędy wskazanych państw badają, czy nie ma przeszkód dla rejestracji znaku towarowego w danym państwie. Zaletą rejestracji międzynarodowej jest to, że zamiast przechodzenia całego procesu rejestracji znaku w każdym państwie oddzielnie, składa się tylko jeden wniosek w jednym języku (angielskim lub francuskim).

Rejestracja znaku towarowego jest zawsze korzystna, a procedura rejestracji nieskomplikowana.Zarejestrowany znak towarowy zwiększa wartość przedsiębiorstwa, pogłębia zaufanie konsumentów do marki, a także powstrzymuje konkurencję od czerpania nienależnych korzyści z cudzej renomy. W zależności od tego, czy firma działa lokalnie, czy też ma aspiracje do globalnego działania, prawo przewiduje system różnych systemów rejestracji znaku towarowego, zaczynając na rejestracji krajowej, poprzez rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej, aż do rejestracji międzynarodowej, pozwalającej na uzyskanie ochrony prawnej w 92 państwach.

Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy